prijsvraag


De prijsvraag Brood en Spelen doet een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland.
Kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Initiatiefnemers Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor het Landschap) roepen grondeigenaren in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

De reglementen voor beide regio's van de prijsvraag zijn hier terug te vinden.

278665052

Nieuwe perspectieven voor het platteland

De grote veranderingen van deze tijd spelen zich af op het platteland. De agrarische sector krijgt te maken met een nieuwe werkelijkheid. De voedselproductie die altijd hoog en standvastig is geweest loopt tegen grenzen aan.
Grenzen aan de ruimtelijke impact van landbouw, de milieubelasting en het dierenwelzijn, maar ook aan de bedrijfsvoering van de boeren zelf. Vernieuwing is broodnodig.

Er leven vele goede ideeën onder boeren en andere grondeigenaren. Tal van innovaties op het gebied van voedsel, water, bodem, gezondheid, korte ketens en duurzaamheid zijn al in gang gezet. De prijsvraag Brood en Spelen wil deze vernieuwende ontwikkelingen stimuleren. Nauwe samenwerking met ontwerpers helpt om de ideeën concreet te maken en zorgt ervoor dat het rendement van de innovaties terecht komt bij de bedenkers zelf.

Het platteland is ook op andere vlakken volop in beweging. De bevolking vergrijst en krimpt; de ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap neemt af, terwijl het recreatieve gebruik van het platteland juist sterk groeit. Hier botst de romantische blik met de efficiency van het productielandschap. Het platteland is ook het terrein waar de maatregelen tegen klimaatverandering vorm krijgen, bijvoorbeeld door zonne-akkers, windmolenparken en biomassa-installaties. Energietransitie en de wateropgave kunnen niet in de stad opgelost worden. Deze opgave vraagt om een combinatie van hoogwaardige innovatie en veel ruimte. Het platteland en de boeren bieden het allebei.

Waar?

De zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland zijn uitgekozen als locatie van de prijsvraag.
Hier dienen zich de opgaven en de kansen aan: de zorg voor een gezonde leefomgeving en het behoud van het cultuurlandschap; de verduurzaming van de voedselketen; de ontwikkeling van nieuwe (agrarische) bedrijvigheid en van nieuwe functies voor oude stallen; het inspelen op de vergrijzing; investeren in leefbaarheid en nieuwe sociale samenwerking als coöperaties;

Brood en Spelen bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen.

Wie kan er meedoen?

Iedereen met een goed idee kan meedoen!
Aan de samenstelling van de teams zijn wel voorwaarden verbonden.

Brood en Spelen vraagt van de teams uitvoerbare plannen. Daarom moet in elk team een ontwerper zitten. De ontwerper geeft het plan daadwerkelijk vorm. Het kan een (landschaps-)architect zijn of een planoloog, maar hij of zij kan ook uit de hoek van productontwerp, kunst, fooddesign, social design en andere innovatieve ontwerpsectoren komen.

Ook moet een grondeigenaar lid van het team zijn: iemand die een locatie beschikbaar heeft waar het plan kan worden uitgevoerd. Dat kan een (agrarisch) ondernemer zijn; een particulier grondeigenaar; landgoedbeheerders en/of –eigenaren; organisaties voor natuurbeheer; of coalities dan wel coöperaties van mensen met bezit op het platteland. Zij kunnen er voor zorgen dat er een plan komt dat concreet is en gerealiseerd kan worden.
©Rufus de Vries

Brochure prijsvraag brood en spelen

Meer informatie over de prijsvraag is terug te vinden in de brochure.
Deze is hieronder te downloaden.

Initiatief

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt onder meer ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning: Wageningen University & Research, het Kadaster, Oost NL, LTO, het Nationaal Groenfonds, Agrarisch Erfgoed Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.