ALGEMEENEen selectie van onderzoeken, achtergrondartikelen, essays en opinie over beide regio's (Noord-Brabant en Overijssel/Gelderland) van de prijsvraag.
Panorama Landschap

Panorama Landschap (2017) geeft voor 78 regio’s in Nederland een korte karakterschets van de geschiedenis van het landschap, vanuit het perspectief van eeuwenlange verandering. Deze karakterschets biedt een basis voor nieuwe landschaps¬veranderingen en de
ruimtelijke ontwikkeling van het platteland. Panorama landschap is hierte raadplegen.
(per streek kan een pdf met een karakteristering van de streek worden gedownload).

Meer informatie over het landschap van de verschillende streken in de zandgebieden van Zuid (Baronie, Brabantse Wal, De Peel, Maaskant, Meijerij) en Oost Nederland (Achterhoek, Gelderse Vallei, Montferland, Salland, Twente, Veluwe) is te vinden via de literatuursuggesties in de literatuurlijst per streek van Panorama Landschap.

Spot On

Spot On (2017) gaat over het landschap als vestigingsvoorwaarde. De publicatie diept de relatie tussen een florerende kenniseconomie en een hoogwaardige leefomgeving uit en geeft verschillende voorbeelden. Bekijk de publicatie hier

Platteland: Bron van economische innovatie

Het platteland zelf is ook belangrijk voor de economie, het is bron voor economische innovatie zo stelt Dirk Strijker in een artikel op Ruimtevolk. Lees het artikel hier

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied (2017) is een studie naar het platteland in de periode 2020-2030, uitgevoerd door onderzoeksinstituut Alterra in opdracht van de VNG. In het rapport komend verschillende trends aan de orde, die nader uitgewerkt zijn in de thema’s: landbouw; demografie, wonen & voorzieningen; bedrijvigheid en werkgelegenheid; recreatie en toerisme; natuur; duurzame en veilige leefomgeving; bestuur.

Energie & Ruimte – een nationaal perspectief

De publicatie ’Energie & Ruimte – een nationaal perspectief’ (2017) schetst hoeveel ruimte het duurzaam opwekken van onze energie vraagt en welke keuzes er op dit gebied voorliggen.
Download de publicatie hier

Duurzame energie 2050

De studie Duurzame energie 2050 uit 2016 verkent de mogelijke rol van agrariërs in de energietransitie naar 2050.

Stadlandgoed

Het essay Stadlandgoed (2017) gaat in op de relaties tussen stad en land in onze huidige tijd. Het essay is geschreven door Dirk Sijmons op uitnodiging van de Renaissance van het platteland, een platform nieuwe verbindingen tussen stad en land.

De emancipatie van de periferie

De emancipatie van de periferie (2016) is een essay van rijksbouwmeester Floris Alkemade, waarin hij ageert tegen de focus van planners op de stadscentra en pleit hij voor het benutten van de dynamiek en ruimte die de periferie biedt. Juist hier is de ruimte voor het experiment en voor innovaties als het gaat om de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie. Het essay is hier te downloaden.

Lambricus

Lambricus is een onderzoek- en kennisprogramma dat zich richt op de veerkracht van bodem en water systemen. Bodemdegradatie, toenemende weersextremen en fragmentering in verantwoordelijkheden moeten in samenhang worden aangepakt om toekomstige problemen het hoofd te kunnen bieden. Meer informatie is hier te vinden.

Landelijk gebied en leegstand

In de komende jaren komen veel agrarische bedrijfsgebouwen leeg te staan. Onderzoekers van Wageningen UR hebben de aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidig en toekomstig leegstaand agrarisch vastgoed in beeld gebracht. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat op een poster welke hieronder te downloaden is net als het rapport Landelijk gebied en leegstand (2016).

Wel Goed Water Geven

De hoge zandgronden in Oost en Zuid Nederland beschikken over zoet grondwater van goede
kwaliteit, maar van gelimiteerde omvang. De aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem is op deze hoge zandgronden namelijk beperkt. Daarnaast vormt klimaatverandering een bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water. Dat leidt tot knelpunten in de land- en tuinbouw, natuur, drinkwatervoorziening, scheepvaart, industrie, recreatie en het stedelijk gebied. Het programma Wel Goed Water Geven beschrijft de maatregelen voor de komende jaren om de zoetwatervoorziening veilig te stellen, zodat ook in de toekomst voldoende water beschikbaar is voor een gezonde economie, een leefbaar land en een robuuste ecologie. Een beschrijving van het programma en de achtergronden is hieronder te downloaden.